top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı :

Adresi :

 

Telefon :

 

Faks :

 

MERSİS No:

 

1.2- ALICI:

Adı Soyadı :

 

Adresi :

 

Telefon :

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, Satıcı’dan www.flapp.istinternet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, Flapp Bilişim A.Ş. (“Flapp”)'ye ait www.flapp.ist alan adlı web sitesinden, Satıcı'ya ait hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Flapp ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu hizmetin satışında Flapp’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

3.1- Hizmetler:
Hizmetlerin süresi ve paket türü, ürün adedi, paket ayrıntıları, vergiler dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Eğitimin adı:

[.]

Eğitimin Kapsamı:

[.]

Vergi Dahil Satış Bedeli:

[.]

Söz konusu hizmet bedeli, ödeme koruma sistemi kapsamında Satıcı adına, Flapp tarafından Alıcı'dan tahsil edilmektedir. Alıcı malın bedelini Flapp’a ödemekle, hizmet bedelini Satıcı’ya ödemiş sayılacaktır.

3.2- Ödeme Şekli ve Planı:

3.2.1.    Ödemeler, sanal pos uygulaması üzerinden kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak yapılabilir.

3.2.2.    Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

3.2.3.    Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.4.    Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle ifa edilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile yapılmışsa, kredi kartına iade edilecektir.

3.2.5 Siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 30 gün içerisinde ilgili ödeme tüm masraflarla birlikte Alıcı'ya iade edilir.

3.3- Teslimat Şekli

Alıcı'nın, www.flapp.ist web sitesinden satın aldığı hizmetler “Elektronik ortamda teslim edilebilir ürünler” kategorisindedir. İşbu hizmetler elektronik ortamda Alıcı'ya sunulan eğitimler olduğu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir. Hizmet www.flapp.ist üzerinden alınan eğitimler olduğundan herhangi bir teslimat süresi veya teslimat prosedürü olmadan Alıcı'nın kullanımına açılmaktadır.

Alıcı, işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve kredi kartı ile ödeme yapması halinde eğitimi tarihinde alabilecektir.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulur.


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

Alıcı, www.flapp.ist internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile ifasına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Hizmetin ifasından sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı hizmeti kullanmayı bırakacaktır.

Alıcı tarafından satın alınan hizmetin süresinin dolması akabinde üyelik otomatik olarak yenilenir. Alıcı'nın satın olmuş olduğu hizmet paketi yenilerek, Alıcı'nın bildirdiği kredi kartından yeni paket fiyatları ile yeniden ödeme alınarak hizmet süresi uzatılır. Alıcılar, ayrıca hizmet paketine dahil edilen yeni özelliklerden de faydalanma hakkına sahip olurlar. Alıcı'nın hizmeti kullanmaması veya hizmeti kullanmayacağını bildirmesi halinde yapılan ödeme iade edilir. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Alıcı, satın alınan dersin veya kursun ilk seansından en az 72 saat önce iade talebinde bulunabilir. 72 saatten az kalan sure içerisinde kaydolunan derslerde cayma hakkı bulunmaz.

Flapp, işbu Sözleşme’nin tarafı olmadığından Flapp’e karşı cayma hakkı kullanılamaz veya Flapp’ten bedel iadesi talep edilemez.

Alıcı, cayma hakkının kullanılması talebini bilgi@flapp.ist adresine yazılı olarak bildirmiş olması gerekmektedir.

Cayma haklarının şartlarının sağlanması halinde nihai tüketici talebini takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde ücret iadesi sağlanır.


MADDE 6- SÖZLEŞMENİN İFASI

Satıcı, işbu Sözleşme tahtındaki edimlerini Madde 3 uyarınca yerine getirir. Ancak işbu Sözleşme'nin konusu hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle  (yangın, deprem, sel baskını gibi doğa olayları da dahil olmak üzere mücbir sebep sayılabilecek diğer hallerde) Satıcı’nın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde Satıcı bu durumu 3 gün içerisinde Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Satıcı sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Alıcı’nın satın aldığı hizmetin bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri en geç ondört gün içerisinde Alıcı’ya geri iade etmeyi taahhüt eder.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Sözleşmenin ve hizmetin ifası esnasında Alıcı'nın menü bilgileri Alıcı'nın kendi talebi olmadan silinmez.

MADDE 7- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Flapp’ın defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının, Taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

bottom of page